Kinderraad 2019-2020

Waarom een Kinderraad?

 • De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten.
 • De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.
 • De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
 • De kinderen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.

Kinderraad in het basisonderwijs
Een van de kernwaarden binnen het basisonderwijs is verantwoordelijkheid (in gebondenheid). De kinderen die deelnemen aan de Kinderraad krijgen een grote verantwoordelijkheid doordat er van hun verwacht wordt, dat zij bijhouden wat er leeft onder de andere kinderen binnen school. Ook de andere kinderen krijgen hier een verantwoordelijkheid in, door goed na te denken over de ideeën die ingebracht kunnen worden. De ideeën van de kinderen moeten binnen de mogelijkheden van school vallen. Ook op samenwerkingsgebied wordt er veel verwacht van de kinderen. De kinderen leren luisteren (zowel naar elkaar in de vergadering maar ook naar hun klasgenoten buiten vergaderingen om), vergaderen, overleggen, onderhandelen, rekening houden met elkaar en terugkoppelen.

Kinderraad en actief burgerschap
Naast een plek in het basisonderwijs past de Kinderraad ook binnen actief burgerschap en integratie.
Actief burgerschap wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Een van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
De Kinderraad kan voorstellen doen aan de directeur. De directeur beslist uiteindelijk.

Wie hebben er zitting in de Kinderraad?
De Kinderraad bestaat uit 8 leden. In de startmaand van het schooljaar nemen uit elke groep 5 t/m 8 één vertegenwoordiger zitting in de Kinderraad.

Hoe kom je in de Kinderraad?
In de startmaand van het schooljaar worden er verkiezingen georganiseerd in de groepen 5 t/m 8. De leerkracht neemt met de kinderen door wat er van de vertegenwoordigers verwacht wordt, waarna kinderen zich verkiesbaar kunnen stellen. Elke groep kiest zijn eigen vertegenwoordiger. De verkiezingen van deze vertegenwoordigers kan vooraf gegaan worden door bijvoorbeeld presentaties van de kandidaten in hun eigen groep, een kringgesprek, etc. In principe treden alle kinderen af na een jaar zitting in de kinderraad. Kinderen zijn eenmalig verkiesbaar. Het is goed om ook anderen te laten ervaren wat het betekent om in de raad te zitten.

Wat wordt er verwacht van de vertegenwoordigers?

 • Voorwerk verrichten in de groep: inventariseren van wensen, dingen die in de groep leven, etc.
 • Vergaderingen bijwonen, terugkoppelen naar de eigen achterban.
 • Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden.

Mogelijke onderwerpen ter bespreking in de Kinderraad
Het is het leukst als de kinderen zelf met ideeën komen over mogelijke onderwerpen. Mochten zij ideeën nodig hebben, dan kan gedacht worden aan:

 • gezonde school
 • gymles
 • pesten
 • invulling/verandering gezamenlijke ruimtes
 • Pasen/Kerst/Sinterklaas/Carnaval
 • schoolplein

De Kinderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de Kinderraad vinden onder schooltijd plaats, onder leiding van de directeur van de school.