Medezeggenschap, een zaak van ons allen!

 

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Camminghaschool bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders (Arnold Luijben (voorzitter), Arwen Pieterse en Marieke Jaspers) en 3 personeelsleden (Bianca van den Heuvel, Petra Morsink en Conny Boers).

Taken en bevoegdheden

Regelmatig wordt gevraagd naar de taak en bevoegdheden van de MR. De MR ontvangt soms brieven/mails met vragen of zorgen; soms rechtstreeks aan de MR gericht, soms aan de schoolleiding met de MR in cc. De MR hecht eraan om aan de ouders duidelijk te maken welke bevoegdheden en mogelijkheden de MR heeft.

Op grond van het Reglement Medezeggenschapsraad Camminghaschool te Bunnik (op de site te vinden, onder het kopje MR) heeft de MR instemmingsbevoegdheden en adviseringsbevoegdheden, afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde is. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een instemmingsbevoegdheid als de onderwijskundige doelstellingen van school veranderen of (specifiek voor de oudergeleding) als het om een besluit gaat betreffende de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang. Over andere zaken (denk aan financieel beleid, vakantieregeling oid) moet de MR om advies gevraagd worden, voordat de schoolleiding een besluit kan nemen.

Wat te doen bij vragen of zorgen?

Indien ouders een vraag of zorg hebben, is de beste weg om eerst contact te zoeken met de leerkracht. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan contact worden gezocht met de schoolleiding (directeur). Indien dit onverhoopt niet tot het gewenste resultaat leidt, kan contact worden opgenomen met het bestuur van Katholieke Scholenstichting (KS) Fectio, de overkoepelende scholenstichting waar de Camminghaschool deel van uitmaakt. In de schoolgids wordt ook de officiële klachtenprocedure beschreven die gevolgd kan worden.

De MR vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er op school gebeurt en van hetgeen onder ouders speelt. Niet altijd heeft de MR directe bevoegdheden om iets te doen met evt. geuite zorgen of klachten. De MR waardeert het echter wel om via mails (rechtstreeks of in cc) geïnformeerd te worden door de ouders indien zij zich met vragen of zorgen tot de schoolleiding richten. Op deze wijze kan de MR wel met de schoolleiding tijdens MR vergaderingen in gesprek gaan over wat er leeft op school en kan de MR zijn taken optimaal uitoefenen.

Het emailadres van de MR is: mr@camminghaschool.nl

Oudergeleding MR:

Arnold Luijben
Vader van Mae (groep 7), Kate (groep 6),  Nolan (groep 4) en Viv (groep 2) Luijben.
Lid sinds september 2017

Arwen Pieterse
Moeder van Casper (groep 8), Mattis (groep 6) en Ingmar (groep 4) Boelen.
Lid sinds augustus 2016

Marieke Jaspers
Moeder van Lise (groep 4)

Petra Morsink
G
roepsleerkracht 7/8 en Pleincoördinator

Bianca van den Heuvel
Groepsleerkracht 5/6

Conny Boers
Groepsleerkracht 3/4 en Pleincoördinator

Vergaderdata

15 oktober 2019
21 november 2019
17 maart 2020
18 juni 2020

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio: de GMR

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft.

Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen; daarvoor is de MR van de school.

Samenstelling

Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. Sinds 2017 bestaat de GMR uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

Werkwijze

De GMR vergadert 7 keer per jaar. De bestuurder van Fectio, Rob Boerman, stelt samen met de voorzitter van de GMR, Cris van der Meer, de agenda op. Tijdens het eerste deel van de vergadering bespreken we agendapunten en bijbehorende stukken samen met de bestuurder. Daarna, in het besloten deel, bepalen we als GMR ons standpunt over de besproken onderwerpen: we adviseren positief of negatief, we stemmen wel of niet in met een stuk, soms vragen we nog extra informatie op; er zijn diverse uitkomsten mogelijk. De voorzitter koppelt na afloop van de vergadering terug aan de bestuurder.

Het contact tussen onze bestuurder en GMR is open en constructief. Er is ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen. Ook worden er soms kritische noten gekraakt.

Voorafgaand aan de GMR-vergadering bereiden we in werkgroepen de stukken voor. Zo hoeft niet iedereen alle stukken door te nemen en is een goede voorbereiding gegarandeerd.

Er zijn 4 werkgroepen:

  1. Kwaliteit, identiteit en onderwijs
  2. Personeel, mobiliteit en professionalisering
  3. Financiën, middelen en huisvesting
  4. ICT

Bij het eerste deel van elke vergadering is één van de schooldirecteuren aanwezig. De raad van toezicht is 2 keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de GMR (eerste deel).

Op deze manier informeren we elkaar over en weer.

De terugkoppeling naar de scholen gebeurt via het GMR-lid van de betreffende school. De notulen van de GMR worden gedeeld met de MRen van de scholen.

Vergaderdata GMR 2019

9 april 2019, 5 juni 2019 en 11 juli 2019. Op 15 mei 2019 zal er een gezamenlijke avond met alle MR-en plaatsvinden. De vergaderingen starten om 20.00 uur en worden gehouden op de Van Harte School in Houten.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het eerste en open gedeelte, dan is het prettig wanneer u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl

GMR-lid Camminghaschool

Vacature.

U kunt uw vraag ook direct aan de GMR stellen. Stuur dan een mail naar gmr@ksfectio.nl .

De medezeggenschapsraad (MR) van de Camminghaschool bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders (Arnold Luijben (voorzitter), Arwen Pieterse en Marieke Jaspers) en 3 personeelsleden (Bianca van den Heuvel, Petra Morsink en Conny Boers).

Regelmatig wordt gevraagd naar de taak en bevoegdheden van de MR. De MR ontvangt soms brieven/mails met vragen of zorgen; soms rechtstreeks aan de MR gericht, soms aan de schoolleiding met de MR in cc. De MR hecht eraan om aan de ouders duidelijk te maken welke bevoegdheden en mogelijkheden de MR heeft.

Op grond van het Reglement Medezeggenschapsraad Camminghaschool te Bunnik (op de site te vinden, onder het kopje MR) heeft de MR instemmingsbevoegdheden en adviseringsbevoegdheden, afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde is. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een instemmingsbevoegdheid als de onderwijskundige doelstellingen van school veranderen of (specifiek voor de oudergeleding) als het om een besluit gaat betreffende de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang. Over andere zaken (denk aan financieel beleid, vakantieregeling oid) moet de MR om advies gevraagd worden, voordat de schoolleiding een besluit kan nemen.

Indien ouders een vraag of zorg hebben, is de beste weg om eerst contact te zoeken met de leerkracht. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan contact worden gezocht met de schoolleiding (directeur). Indien dit onverhoopt niet tot het gewenste resultaat leidt, kan contact worden opgenomen met het bestuur van Katholieke Scholenstichting (KS) Fectio, de overkoepelende scholenstichting waar de Camminghaschool deel van uitmaakt. In de schoolgids wordt ook de officiële klachtenprocedure beschreven die gevolgd kan worden.

De MR vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er op school gebeurt en van hetgeen onder ouders speelt. Niet altijd heeft de MR directe bevoegdheden om iets te doen met evt. geuite zorgen of klachten. De MR waardeert het echter wel om via mails (rechtstreeks of in cc) geïnformeerd te worden door de ouders indien zij zich met vragen of zorgen tot de schoolleiding richten. Op deze wijze kan de MR wel met de schoolleiding tijdens MR vergaderingen in gesprek gaan over wat er leeft op school en kan de MR zijn taken optimaal uitoefenen.

Het emailadres van de MR is: mr@camminghaschool.nl

Oudergeleding MR:

15 oktober 2019
21 november 2019
17 maart 2020
18 juni 2020

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio: de GMR

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft.

Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen; daarvoor is de MR van de school.

Samenstelling

Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. Sinds 2017 bestaat de GMR uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

Werkwijze

De GMR vergadert 7 keer per jaar. De bestuurder van Fectio, Rob Boerman, stelt samen met de voorzitter van de GMR, Cris van der Meer, de agenda op. Tijdens het eerste deel van de vergadering bespreken we agendapunten en bijbehorende stukken samen met de bestuurder. Daarna, in het besloten deel, bepalen we als GMR ons standpunt over de besproken onderwerpen: we adviseren positief of negatief, we stemmen wel of niet in met een stuk, soms vragen we nog extra informatie op; er zijn diverse uitkomsten mogelijk. De voorzitter koppelt na afloop van de vergadering terug aan de bestuurder.

Het contact tussen onze bestuurder en GMR is open en constructief. Er is ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen. Ook worden er soms kritische noten gekraakt.

Voorafgaand aan de GMR-vergadering bereiden we in werkgroepen de stukken voor. Zo hoeft niet iedereen alle stukken door te nemen en is een goede voorbereiding gegarandeerd.

Er zijn 4 werkgroepen:

  1. Kwaliteit, identiteit en onderwijs
  2. Personeel, mobiliteit en professionalisering
  3. Financiën, middelen en huisvesting
  4. ICT

Bij het eerste deel van elke vergadering is één van de schooldirecteuren aanwezig. De raad van toezicht is 2 keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de GMR (eerste deel).

Op deze manier informeren we elkaar over en weer.

De terugkoppeling naar de scholen gebeurt via het GMR-lid van de betreffende school. De notulen van de GMR worden gedeeld met de MRen van de scholen.

Vergaderdata GMR 2019

9 april 2019, 5 juni 2019 en 11 juli 2019. Op 15 mei 2019 zal er een gezamenlijke avond met alle MR-en plaatsvinden. De vergaderingen starten om 20.00 uur en worden gehouden op de Van Harte School in Houten.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het eerste en open gedeelte, dan is het prettig wanneer u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl