Medezeggenschap, een zaak van ons allen!

 

Rik Coumans
Vader van Jens en Loek.
Lid sinds januari 2021

Marijn de Vries
Vader van Philip en Julian.
Lid sinds oktober 2019

Ben Wajer
Vader van Ruben, Thirza en Simon.
Lid sinds april 2021

Pauline van Bijlevelt
G
roepsleerkracht

Manuela Nekkers
Groepsleerkracht

Conny Boers
Groepsleerkracht

De medezeggenschapsraad (MR) van de Camminghaschool bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders (Marijn de Vries (voorzitter) Rick Coumans en Ben Wajer) en 3 personeelsleden (Pauline van Bijlevelt, Manuela Nekkers en Conny Boers).

Regelmatig wordt gevraagd naar de taak en bevoegdheden van de MR. De MR ontvangt soms brieven/mails met vragen of zorgen; soms rechtstreeks aan de MR gericht, soms aan de schoolleiding met de MR in cc. De MR hecht eraan om aan de ouders duidelijk te maken welke bevoegdheden en mogelijkheden de MR heeft.

Op grond van het Reglement Medezeggenschapsraad Camminghaschool te Bunnik (op de site te vinden, onder het kopje MR, downloads) heeft de MR instemmingsbevoegdheden en adviseringsbevoegdheden, afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde is. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een instemmingsbevoegdheid als de onderwijskundige doelstellingen van school veranderen of (specifiek voor de oudergeleding) als het om een besluit gaat betreffende de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang. Over andere zaken (denk aan financieel beleid, vakantieregeling oid) moet de MR om advies gevraagd worden, voordat de schoolleiding een besluit kan nemen.

Indien ouders een vraag of zorg hebben, is de beste weg om eerst contact te zoeken met de leerkracht. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan contact worden gezocht met de schoolleiding (directeur). Indien dit onverhoopt niet tot het gewenste resultaat leidt, kan contact worden opgenomen met het bestuur van Katholieke Scholenstichting (KS) Fectio, de overkoepelende scholenstichting waar de Camminghaschool deel van uitmaakt. In de schoolgids wordt ook de officiële klachtenprocedure beschreven die gevolgd kan worden.

De MR vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er op school gebeurt en van hetgeen onder ouders speelt. Niet altijd heeft de MR directe bevoegdheden om iets te doen met evt. geuite zorgen of klachten. De MR waardeert het echter wel om via mails (rechtstreeks of in cc) geïnformeerd te worden door de ouders indien zij zich met vragen of zorgen tot de schoolleiding richten. Op deze wijze kan de MR wel met de schoolleiding tijdens MR vergaderingen in gesprek gaan over wat er leeft op school en kan de MR zijn taken optimaal uitoefenen.

Het emailadres van de MR is: mr@camminghaschool.nl

ma 14-03-22

do 19-05-22

di 19-06-22

Download reglement

2018 MR reglement Camminghaschool

Download notulen

er zijn momenteel geen notulen beschikbaar

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio: de GMR
In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft.
Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen; daarvoor is de MR van de school.

Samenstelling
Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. Sinds 2017 bestaat de GMR uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

Actuele informatie en vergaderdata zijn te vinden op GMR – KSFectio.